Reference

Izbor referenc

Projektni management

 • Zavod Kersnikova: pomoč pri administrativno-finančnem vodenju projekta konS (Ministrstvo za kulturo, Evropski sklad za regionalni razvoj)
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: priprava in oddaja finančnega poročila za projekt Interreg Podonavje
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: priprava in oddaja finančnega poročila za projekt Interreg Območje Alp
 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje: vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (Ministrstvo za kulturo, Evropski sklad za regionalni razvoj)
 • Zdravstveni dom Kočevje: finančno in administrativno vodenje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (Ministrstvo za zdravje, Evropski socialni sklad)
 • Javni zavod Mala ulica: administrativno in finančno vodenje projekta NEVERJETNA LETA (Ministrstvo za zdravje)
 • Center za mladinsko kulturo Kočevje: vodenje projekta FILMSKI VLAK (Evropski socialni sklad, Ministrstvo za kulturo)
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana: finančno-administrativno vodenje projekta Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok - duševno zdravje za vsakega otroka - NEVERJETNA LETA  (Norveški finančni mehanizem)
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: nadzor projekta Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse - SUPER PSIHOLOG (Norveški finančni mehanizem)
 • Zavod RS za varstvo narave: priprava načrta upravljanja projekta Ljudje za barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju - LJUBA (finančni mehanizem EGP)
 • Občina Kočevje: strokovna pomoč pri administrativnem in finančnem vodenju projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko - LIFE KOČEVSKO (program LIFE+)
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto: monitoring projekta e-Roma Resource (program Vseživljenjsko učenje)

Prijave projektov na razpise

 • Rodentia d.o.o.: Ministrstvo za pravosodje
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014-2021
 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Podporno okolje za delovanje na področju kulture (Ministrstvo za kulturo)
 • Atropa d.o.o.: Ministrstvo za obrambo
 • Zavod Stiropor: MOL
 • Zdravstveni dom Kočevje: Ministrstvo za zdravje
 • Občina Kočevje: program LIFE, EU finančni instrument za okolje
 • Javni zavod Mladi zmaji: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
 • Javni zavod Mala ulica: Ministrstvo za zdravje
 • Občina Kočevje: Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS
 • Javni zavod za šport Občine Kočevje: Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokal. razvoja LAS
 • Nacionalni inštitut za biologijo: Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
 • Center za mladinsko kulturo Kočevje: Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (Evropski socialni sklad, Ministrstvo za kulturo)
 • Jani Kerneža s.p.: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • Milan Hliš s.p.: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • Javni zavod Mala ulica: JR za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana: program Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva
 • Občina Kočevje: program Interreg Srednja Evropa
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije: program LIFE, EU finančni instrument za okolje
 • Občina Kočevje: program Evropa za državljane, ukrep Pobratenje mest
 • Občina Kočevje: program Evropa za državljane, ukrep Mreže mest
 • Ljudska univerza Kočevje: program Zdravje
 • Micro Team d.o.o.: program Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva

Izvedba usposabljanj

 • KŠTM Sevnica: delavnica o nepovratnih sredstvih in aktualnih razpisih
 • Slovensko združenje za projektni management: delavnica na temo priprave projektnega predloga
 • Zavod RS za zaposlovanje: usposabljanje po programu Uspešna prijava in izvedba projekta
 • Ministrstvo za okolje in prostor: usposabljanje s področja projektnega vodenja v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti
 • Ljudska univerza Kočevje: usposabljanje po programu za pridobitev NPK Vodja projekta
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto: usposabljanje po programu za pridobitev NPK Vodja projekta
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto: usposabljanje za zaposlene na temo načrtovanja in vodenja projektov
 • Občina Kočevje: usposabljanje za zaposlene na temo priprave projektnih predlogov za razpise in vodenja EU projektov
 • Micro Team d.o.o.: 4 izvedbe usposabljanj po programu za pridobitev NPK Vodja projekta
 • Micro Team d.o.o.: 5 izvedb usposabljanj na temo uspešne prijave in izvedbe projektov

Evalvacije projektov

 • Občina Sežana: evalvacija projekta GeoKarst
 • Zdravstveni dom Kočevje: evalvacija projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: evalvacija projekta Supervizirana praksa psihologov: razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse - SUPER PSIHOLOG

 

Julija Škarabot Plesničar s.p. (2013 - 2014)

Prijave projektov na razpise

 • Ljudska univerza Kočevje: Program Norveškega finančnega mehanizma
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto: Progress, področje socialnih inovacij za uvedbo novih socialnih politik
 • Zavod Povod: Javni razpis za izvajanje projektov s področij: Skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju
 • Ljudska univerza Kočevje: Program "Daphne III" za preprečevanje in boj proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin
 • Inštitut za afriške študije: Program Zdravje 2013
 • MK projekt d.o.o.: LIFE+, EU finančni instrument za okolje
 • MK projekt d.o.o.: ECO INNOVATION, Okvirni EU program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)

Izvedba usposabljanj

 • Ljudska univerza Kočevje: usposabljanje zaposlenih v javnih zavodih na temo pridobivanja EU sredstev in vodenja projektov
 • Micro Team d.o.o.: 2 izvedbi usposabljanj po programu za pridobitev NPK Vodja projekta

Sodelovanje pri evalvaciji

 • MK projekt d.o.o.: vmesno vrednotenje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 za obdobje 2012 – 2015 - Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina

 

Pomembnejše osebne reference v okviru preteklih zaposlitev (2002 – 2012)

Prijave na razpise

 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov - Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev - Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije - Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 • Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti - Evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 • Evropsko teritorialno sodelovanje - Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija

Projektni management

 • Mreža NVO za zdrav način življenja - Ministrstvo za javno upravo, Evropski socialni sklad
 • Program Phare Access – zagotavljanje pomoči prijaviteljem projektov, izvedba ocenjevanja prijavljenih projektov, spremljanje in ocena izvedbe izbranih projektov - Delegacija Evropske komisije v Sloveniji, Služba vlade za EU zadeve
 • Tehnična pomoč pri upravljanju Programa Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija / Italija
 • Vodenje razpisa lokalnih finančnih podpor – “Sodelovanje NVO znotraj in prek meja srednje in vzhodne Evrope” - UNDP/GEF
 • Organizacija letnega foruma nevladnih organizacij in nevladnega bazarja - Služba vlade za EU zadeve

Sodelovanje pri izvedbi projektov

 • EUTREX - European Transition Exchange Network - Leonardo da Vinci
 • Interregional Innovative Services Sector Network of Excellence - INTERREG III B Cadses
 • e-GO – PHARE
 • Računalniško opismenjevanje brezposelnih v Pomurski, Podravski in Savinjski regiji - PHARE
 • 3DbioLAB - Program Vseživljenjsko učenje
 • Ikult – Intercultural training modules for SMEs in Europe to promote mobility and transfer of knowledge - Program Vseživljenjsko učenje
 • MARGINTEG - Knowledge for Future Integration of Marginalised and Disadvantaged Citizens - Program Vseživljenjsko učenje
 • Igraje z Jelko - Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni sklad
 • SpinUP - MDDSZ, Program EQUAL
 • Oblikovanje Svetovalnega centra za psihosocialno pomoč otrokom, učiteljem in staršem v Skopju - Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Preprečevanje med-vrstniškega nasilja na Kosovu - Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Slovenske NVO - članice EU mrež in aktivni akterji v EU areni - Ministrstvo za javno upravo
 • Let's Cooperate! - Ministrstvo za javno upravo
 • Vzpostavitev lokalnih razvojnih fundacij v Sloveniji - Umanotera, Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe
 • Podpora dialogu med vlado RS in nevladnimi organizacijami in program servisne dejavnosti - Ministrstvo za javno upravo
 • Partnerstvo za okolje - Spodbujanje participativne demokracije – Ministrstvo za okolje in prostor
 • Priprava priporočil za sodelovanje javnosti v postopkih strateških presoj vplivov na okolje – Ministrstvo za okolje in prostor
 • Z ratifikacijo in implementacijo Aarhuške konvencije do boljše dostopnosti informacij in učinkovite soudeležbe javnosti - Ministrstvo za okolje in prostor in Britanska ambasada

Sodelovanje pri evalvacijah

 • Projekt »Podpora nevladnemu sektorju v Sloveniji« - Zunanje ministrstvo Kraljevine Nizozemske
 • Priprava metodologije za interno evalvacijo projekta »SpinUp« - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pobuda Skupnosti EQUAL
 • »Priprava programa vključevanja NVO po načelu partnerstva v proces nadgradnje Državnega razvojnega programa in priprave Enotnega programskega dokumenta« - Agencija RS za regionalni razvoj, Služba vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj

Izvedba usposabljanj

 • Strukturni skladi EU v Sloveniji - JAPTI