Sodelujemo pri izvajanju projekta LJUBA

Kot svetovalci za projektni management sodelujemo pri izvedbi projekta Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja treh Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico, nizko barje) in štirih Natura 2000 kvalifikacijskih vrst (Loeselova grezovka, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, travniški postavnež).

Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave, sodelujejo pa še Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Naša naloga pa je, da pomagamo partnerjem ustrezno načrtovati aktivnosti in pravilno poročati o porabljenih sredstvih v okviru Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP).